Algemene voorwaarden


Algemene reisvoorwaarden Riding Adventures BV


Art. 1. Algemeen
 1. Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle Reisovereenkomsten van Riding Adventures BV voor pakketreizen en vallen onder de STO-reisgarantie.    
Art. 2. Definities 
 1. Riding Adventures BV (verder te noemen “Riding Adventures”): aanbieder van allroad pakketreizen. 
 2. Reis: reis verkocht door Riding Adventures en al dan niet georganiseerd in samenwerking met derden. 
 3. Deelnemer: degene die op de reis aanwezig is als klant van Riding Adventures. 
 4. Inschrijver: degene die voor zichzelf of namens of ten behoeve van Deelnemer de Reisovereenkomst met Riding Adventures aangaat. 
 5. Reisovereenkomst: de overeenkomst tussen Inschrijver en Riding Adventures waarop deze algemene reisvoorwaarden van toepassing zijn. 

Art. 3. Inschrijven
 1. Op het moment van inschrijving, bijvoorbeeld via de website van Riding Adventures, of aanvaarding offerte, verder te noemen “inschrijving”, voor de Reis, aanvaard Inschrijver het aanbod van Riding Adventures, en komt de Reisovereenkomst tussen Inschrijver en Riding Adventures tot stand.
 2. Van de inschrijving zal Riding Adventures per e-mail een bevestiging sturen aan Inschrijver. In deze bevestiging zal alle op dat moment relevante informatie betreffende de Reis vermeld zijn.
 3. Indien Inschrijver en Deelnemer niet dezelfde (rechts)personen zijn dan zal Inschrijver ervoor zorgdragen dat Deelnemer alle verplichtingen en voorwaarden welke voortvloeien uit de Reisovereenkomst kent en aanvaardt. Deelnemer dient voorafgaand aan de Reis daartoe nog een schriftelijke verklaring te ondertekenen jegens Riding Adventures.
 4. Zowel Inschrijver als Deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de Reisovereenkomst met Riding Adventures.

Art. 4. Reissom en Betaling 
 1. Vanaf het moment van inschrijving ontstaat de verplichting voor Inschrijver tot betaling van het voor de Reis door Riding Adventures vastgestelde bedrag, hierna: “de reissom”.
 2. De reissommen op de website van Riding Adventures zijn inclusief btw, per persoon en omvatten alle diensten en voorzieningen zoals omschreven in het reisaanbod van Riding Adventures.
 3. In geval van een correctie van fouten in de berekening of andere fouten kan Riding Adventures de reissom herroepen. Deze herroeping vindt plaats onder opgaaf van reden en zo spoedig mogelijk maar binnen 14 dagen na verzending van de factuur. De inschrijver heeft het recht op annulering en teruggave van het eventueel reeds betaalde bedrag.
 4. De reissommen zoals vermeld op de website van Riding Adventures zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij haar bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. Bij ingrijpende prijsstijgingen behoudt Riding Adventures zich het recht voor tot 3 weken voor vertrek de reissom te verhogen. Zij brengt Inschrijver hiervan schriftelijk op de hoogte. Als de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft Inschrijver daarop het recht binnen 8 dagen via aangetekende post of e-mail kosteloos de Reis te annuleren.
 5. Aanbetaling: Wanneer u van ons per e-mail de reisovereenkomst of factuur ontvangt, controleert u uw gegevens dan goed. Binnen 14 dagen na verzending factuur dient 25% (op hele euro’s afgerond) van de reissom overgemaakt te zijn op de rekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Bij Art 14 'Aanvullende informatie: STO-Garant' kunt u meer hierover lezen.
 6. De resterende 75% dient uiterlijk 90 dagen voor vertrek overgemaakt te zijn aan Stichting Derdengelden Certo Escrow.
 7. Bij aanmelding binnen 90 dagen voor vertrek dient de gehele reissom direct te worden overgemaakt aan Stichting Derdengelden Certo Escrow.
 8. Als Inschrijver niet binnen de gestelde termijn betaald, wordt dit schriftelijk per e-mail kenbaar gemaakt. Inschrijver heeft dan alsnog de mogelijkheid het resterende bedrag binnen 3 dagen te voldoen. Als binnen deze termijn de betaling niet ontvangen is, gaat Riding Adventures uit van annulering op de dag van verzuim waarbij zij het recht heeft om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Indien er een aanbetaling is gedaan worden deze met de annuleringskosten verrekend.
 9. Indien Inschrijver in gebreke blijft met betaling binnen de hierboven genoemde termijn, zal aan Riding Adventures een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente. Betreffende rente zal worden berekend over het alsdan verschuldigde bedrag, vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden. Inschrijver kan bij overschrijding van de betalingstermijn eveneens gehouden zijn tot vergoeding van zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten welke tenminste 15% van de hoofdsom zullen bedragen, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk door Riding Adventures zijn gemaakt. Onder de in voorgaande volzin bedoelde kosten vallen onder meer kosten van rechtskundige bijstand, proceskosten en kosten betreffende het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau. 

Art. 5. Annulering/ Afmelding/ Verzetten door Deelnemer 
 1. Annulering van de Reis dient schriftelijk te geschieden, en wordt binnen 3 werkdagen door Riding Adventures schriftelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft de oorspronkelijke inschrijving gehandhaafd.
 2. Bij annulering door Inschrijver of Deelnemer zijn de volgende kosten verschuldigd door Inschrijver/ Deelnemer:
  • tot 90 dagen voor de dag van vertrek: 25% van de reissom;
  • van 90 tot 60 dagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
  • van 60 tot 30 dagen voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;
  • van 30 dagen voor vertrek t/m de dag van vertrek: de gehele reissom (geen restitutie).
 3. Bovengenoemde termijnen gelden vanaf het moment van ontvangst van de annulering door Riding Adventures.
 4. Het indien mogelijk verzetten van de Reis wordt gelijkgesteld aan annulering tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Riding Adventures.
 5. Het niet verschijnen op een Reis staat gelijk aan annulering.
 6. Annuleringskosten worden niet in rekening gebracht als Inschrijver voor een vervanger zorgt. Eventuele kosten die door Riding Adventures gemaakt moeten worden voor het laten deelnemen van de vervanger zijn voor rekening van Deelnemer. 

Art. 6. Vervanging 
 1. Deelnemer kan zich laten vervangen door een derde indien;
  • Hij/ zij voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld bij het reisaanbod en deze algemene reisvoorwaarden;
  • de in artikel 2 genoemde Reisovereenkomst inclusief deze reisvoorwaarden aan de derde worden overhandigd, en zonder voorbehoud door de derde worden aanvaard;
  • tijdig voor aanvang van de Reis de vervanging door Deelnemer aan Riding Adventures gemeld wordt, onder mededeling van alle gegevens van de derde zoals in het inschrijfformulier voor de Reis zijn vermeld. 

Art. 7. Annulering door Riding Adventures 
 1. Als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het op de website vermelde minimumaantal deelnemers van de betreffende Reis, heeft Riding Adventures het recht tot uiterlijk 21 dagen voor vertrek de reis te annuleren. In dat geval heeft Deelnemer recht op teruggave van alle betalingen die reeds zijn gedaan. Eventueel door Deelnemer zelf gekochte (vlieg)tickets zullen niet worden vergoed. Bij annulering op basis van groepsgrootte is Riding Adventures niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.
 2. Riding Adventures behoudt zich het recht voor om een programma te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmachtssituatie dan ook. Riding Adventures is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan uit een overmachtssituatie. Met 'overmacht' wordt bedoeld: abnormale omstandigheden die niet te voorzien waren, die niet door Riding Adventures of haar vertegenwoordigers dan wel partners te beïnvloeden zijn en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden. 

Art 8. Verplichtingen Deelnemer 
 1. Deelnemer is op de hoogte van en beschikt over de voor de Reis noodzakelijke vooropleiding en/of ervaring, e.e.a. volgens de actuele informatie op www.ridingadventures.nu.
 2. Deelnemer is verplicht om bij vertrek en tijdens de Reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en geldig rijbewijs in het land van bestemming. Indien Deelnemer de Reis niet (geheel) kan maken vanwege het ontbreken van de benodigde reisdocumenten, dan komt dit voor rekening van Deelnemer met alle daaraan verbonden gevolgen.
 3. Deelname is te allen tijde op eigen risico en Deelnemer is verplicht mogelijke risico's zelf te dekken. Deelnemer dient een goed dekkende reisverzekering af te sluiten inclusief geneeskundige kosten, ongevallen en repatriëring. Ook adviseren wij nadrukkelijk een annuleringsverzekering af te sluiten. Riding Adventures is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van vervoermiddelen, bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.
 4. Lichamelijke afwijkingen die van invloed kunnen zijn op het succesvol afronden van de Reis, dienen bij inschrijving gemeld te worden. Wanneer voor of tijdens de Reis blijkt dat Deelnemer niet over de vereiste conditie beschikt om de Reis te maken dan wel voort te zetten kan Riding Adventures of de reisleider besluiten, wanneer de omstandigheden dit toelaten, Deelnemer van verdere deelname uit te sluiten. Ongemakken en kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Deelnemer.
 5. Deelnemer zal de richtlijnen en instructies van de reisleider of gids in verband met veiligheid (zoals alcoholconsumptie of rijgedrag), programma en groepsgebeuren dienen op te volgen. Bij het niet volgen van de richtlijnen en instructies kan Deelnemer uitgesloten worden van verdere deelname, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van de Reissom. Kosten die voortkomen uit uitsluiting van de Reis zijn geheel voor rekening van Deelnemer.
 6. Gezien de aard van de reizen, in afgelegen gebieden, dient Deelnemer rekening te houden met een eventueel beperkt niveau van hulpdiensten en communicatiesystemen. 

Art. 9. Aansprakelijkheid Riding Adventures 
 1. Riding Adventures is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het aangeboden programma en de tot stand gekomen reisovereenkomst. Indien de reis niet conform de verwachtingen van Deelnemer verloopt, is Deelnemer verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken bij Riding Adventures. Zie ook artikel 12, Klachten.
 2. Als de reis niet conform de gewekte verwachtingen verloopt en dit schriftelijk binnen het gestelde termijn in artikel 12 kenbaar is gemaakt, is Riding Adventures verplicht eventuele directe schade te vergoeden. Tenzij de tekortkoming niet aan Riding Adventures is toe te rekenen of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  • De tekortkoming toe te schrijven is aan Deelnemer; of,
  • de tekortkoming niet kon worden voorzien of opgeheven en te wijten is aan een derde die niet bij de levering van de in de Reis begrepen diensten is betrokken; of
  • de tekortkoming toe te schrijven is aan overmacht. Met 'overmacht' wordt bedoeld: abnormale omstandigheden die niet te voorzien waren, die niet door Riding Adventures of haar vertegenwoordigers te beïnvloeden zijn en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden.

Art. 10. Uitsluiting en beperkingen van aansprakelijkheid Riding Adventures 
 1. Deelnemer beseft dat het motorrijden op onverharde ondergrond en in afgelegen gebieden extra (gezondheids)risico’s met zich meebrengt.
 2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en eventuele gevolgen daarvan. Deelnemer verklaart zich te zullen houden aan de ter plaatse geldende (verkeers)regels en instructies van de reisleider.
 3. Deelnemer kan Riding Adventures of haar partners nooit aansprakelijk stellen voor ongevallen, verkeersovertredingen of boetes ontstaan tijdens de Reis.
 4. Riding Adventures, de reisleider(s) en eventuele terrein of circuitbeheerder(s) zijn niet aansprakelijk voor een schade aan de motorfiets, kleding of andere bezittingen van Deelnemer noch voor letselschade opgelopen door Deelnemer, welke is ontstaan voor, tijdens of na deelname aan de Reis, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Riding Adventures.
 5. Riding Adventures is evenwel slechts aansprakelijk tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval maximaal uitkeert.
 6. Riding Adventures, of een ingeschakelde derde, is verzekerd middels een transportverzekering voor schade aantoonbaar veroorzaakt tijdens transport door Riding Adventures aan eigendommen van Deelnemer.
 7. Riding Adventures, of een ingeschakelde derde, is niet aansprakelijk voor diefstal of verduistering van eigendommen tijdens transport door Riding Adventures. Deelnemer is verantwoordelijk om dit zelf, indien gewenst, te verzekeren.
 8. Riding Adventures is niet verantwoordelijk voor extra kosten die ontstaan uit het eigenhandig te laat aankomen van Deelnemer op de afgesproken locatie.
 9. Wijzigingen in dienstregelingen van de lokale vervoersmaatschappijen of luchtvaartmaatschappijen kunnen de reisduur beïnvloeden. Deelnemer heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke vergoeding van het programma, als het geboekte programma door wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders of andere onvoorziene omstandigheden geschaad wordt.
 10. De aansprakelijkheid van Riding Adventures voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van Deelnemer is beperkt tot ten hoogste eenmaal de Reissom, onverminderd hetgeen in andere artikelen van deze Reisvoorwaarden is bepaald.
 11. De uitsluitingen en/ of beperkingen van de aansprakelijkheid van Riding Adventures die in dit artikel zijn opgenomen, gelden ook als het gaat om werknemers van Riding Adventures en eventuele betrokken dienstverleners of partners, zo ook hun personeel, tenzij dit wordt uitgesloten door een verdrag, verordening of wet. 

Art. 11. Hulp & bijstand 
 1. Als de reis niet verloopt zoals redelijkerwijs mag worden verwacht, is Riding Adventures naar gelang de omstandigheden verplicht Deelnemer hulp en bijstand te verlenen. Als de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst haar is toe te rekenen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Riding Adventures.
 2. Is de oorzaak aan Deelnemer toe te rekenen? Dan is Riding Adventures slechts verplicht tot verlening van hulp en bijstand voor zover dat in alle redelijkheid van haar kan worden gevraagd. In dat geval zijn de kosten voor rekening van Deelnemer.
 3. Ieder draagt zijn eigen schade als de reis niet verloopt conform de verwachtingen die Deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan Deelnemer noch aan Riding Adventures toe te rekenen zijn.
 4. Het is belangrijk dat Riding Adventures terug kan vallen op de hulp van de alarmcentrale van de reisverzekering van Deelnemer om de in nood verkerende Deelnemer bij te kunnen staan. Daarom is Deelnemer verplicht een reisverzekering af te sluiten. Bij het niet afsluiten van deze verzekering is Riding Adventures niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen of kosten. 

Art. 12. Klachten 
 1. In geval van klachten dient Deelnemer deze direct te melden bij Riding Adventures en de gelegenheid geven om de klacht te verhelpen. Deze klacht moet schriftelijk worden vastgelegd. Het eventuele recht van Deelnemer op schadevergoeding kan worden beperkt of uitgesloten als Deelnemer zijn/ haar klacht niet tijdens de reis kenbaar heeft gemaakt en Riding Adventures daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen.
 2. Uiterlijk binnen één maand na terugkeer kan de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Riding Adventures kenbaar worden gemaakt als die niet naar tevredenheid is opgelost tijdens de Reis. Deelnemer krijgt hierop binnen één maand na ontvangst een schriftelijke reactie van Riding Adventures.
 3. Tot uiterlijk 3 maanden na afloop kan Deelnemer een eventueel geschil voorleggen aan een tot mediation bevoegde advocaat of de bevoegde rechter - in het geval dat Deelnemer vindt dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen niet samen in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen. Op alle geschillen tussen Riding Adventures en Deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Eventuele klachten of claims over de reis staan los van de betaalmethode die via Stichting Derdengelden Certo Escrow zal verlopen. 

Art. 13. Garantiefonds
 1. Met ingang van 1-1-2018 is artikel 13.2 van toepassing.
 2. Riding Adventures is aangesloten bij STO-Garant, een garantiefonds dat in geval van faillissement van de reisorganisatie zorgt voor correcte financiële afwikkeling. Riding Adventures voldoet hiermee aan de wettelijke garantiebepalingen voor reisorganisaties.

Art. 14. Aanvullende informatie: STO-garant
 1. Met ingang van 1-1-2018 zijn ook artikel 14.2 t/m 14.6 van toepassing op alle reizen die vanaf deze datum door Inschrijver geboekt zijn.
 2. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Riding Adventures gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
 3. Bij elk (reis)aanbod van Riding Adventures wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
 4. Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Riding Adventures, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Riding Adventures niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.
 5. Nadat u van Riding Adventures een boekingsbevestiging en factuur heeft ontvangen, ontvangt u van Stichting Derdengelden Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Stichting Derdengelden Certo Escrow alwaar u kunt overgaan tot betaling. Indien het volledige bedrag van de reis conform de voorwaarden van Riding Adventures, niet tijdig op de rekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow is overgemaakt, behoudt Riding Adventures het recht om de Reis voor Deelnemer te annuleren. Hierop zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Voor alle boekingen geldt dat de volledige Reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
 6. STO Garant zal in geval van financieel onvermogen van Riding Adventures ervoor zorgen dat u uw geld terugkrijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO Garant gebruik van een Stichting Derdengelden Certo Escrow. Wanneer Riding Adventures voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat maakt Stichting Derdengelden Certo Escrow uw geld 1 dag na afloop van uw reis over aan Riding Adventures. Mocht Riding Adventures voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan maakt Stichting Derdengelden Certo Escrow uw geld over aan STO Garant. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terugkrijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terugkeren. De beheerder van deze stichting derdengelden is Certo Escrow (www.certo-escrow.com) en staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank. 

Art. 15. Voertuig 
 1. Deelnemer dient ervoor te zorgen dat zijn/ haar eigen motorfiets, indien hiermee deelgenomen wordt aan de Reis, voldoet aan de eisen zoals omschreven in het Voertuigreglement.
 2. De motorfiets dient voorzien te zijn van geschikte banden voor de Reis.
 3. Deelnemer dient de motorfiets waarmee hij/ zij aan de Reis deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die geen uitsluitingen heeft van aansprakelijkheidsdekking tijdens het deelnemen aan de door Riding Adventures georganiseerde Reis.
 4. Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in voorgaande leden, heeft Riding Adventures het recht om Deelnemer te weigeren voor deelname aan de Reis. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) de Reissom. 

Art. 16. Kleding 
 1. Tijdens de Reis is het dragen van complete beschermende motorkleding, welke geschikt is voor de aard van de reis, verplicht.
 2. Riding Adventures of de reisleider is bevoegd personen te weigeren waarvan de kleding niet aan bovenstaande eisen voldoet. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) de Reissom. 

Art. 17. Gezondheidsverklaring 
Door akkoordverklaring van deze voorwaarden verklaart Deelnemer dat hij/ zij geen medische beperking heeft om aan de Reis deel te nemen. Deelnemer verklaart verder lichamelijk fit te zijn, over een goede gezondheid te beschikken en fysiek en geestelijk in staat te zijn de motorfiets goed te besturen. Deelnemer verklaart tevens tijdens de Reis niet onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol te staan. 


Art. 18. Media 
Alle foto’s en video’s die door Riding Adventures (of vertegenwoordigers daarvan) worden gemaakt van de Reis en Deelnemer, zijn eigendom van Riding Adventures. Riding Adventures is gerechtigd dit materiaal voor wervingsdoeleinden (website, email, nieuwbrieven, blogs, brochures, flyers etc.) te gebruiken ook als Deelnemer daarop herkenbaar is, zonder dat daarvoor vergoeding aan Deelnemer verschuldigd is of vooraf toestemming gevraagd/ verleend dient te worden. 


Art. 19. Herroepingsrecht 
Op de Reis is het zgn. herroepingsrecht uitgesloten, omdat de Reis is aan te merken als een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarvan de uitvoering is voorzien op een bepaalde datum/in een bepaalde periode.

Algemene Webwinkel Voorwaarden Riding Adventures BVInhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van Riding Adventures BV

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van Riding Adventures BV bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Art. 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Riding Adventures BV worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Riding Adventures BV;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Riding Adventures BV in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Riding Adventures BV: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Riding Adventures BV en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Riding Adventures BV gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 
Art. 2. Identiteit van Riding Adventures BV
Riding Adventures BV. (tevens handelend onder de handelsnaam “Riding Adventures”).

Postadres                               : Trappenberglaan 20, 2231 MV, Rijnsburg, Nederland

Bezoekadres                          : Trappenberglaan 20, 2231 MV, Rijnsburg, Nederland (Bezoek op afspraak)

KvK-nummer                          : 67165923

BTW-identificatienummer  : NL856857622B01Riding Adventures BV is telefonisch via +31 6 51470042 bereikbaar op
 • werkdagen van 09:00 uur - 17:00 uur
 • zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur

Riding Adventures BV is iedere dag bereikbaar per e-mail via info@ridingadventures.nu

Bezoek is mogelijk op afspraak.
Art. 3. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Riding Adventures BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Riding Adventures BV en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Riding Adventures BV voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Riding Adventures BV zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Art. 4. Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Riding Adventures BV gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Riding Adventures BV niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Art. 5. De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Riding Adventures BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Riding Adventures BV is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Riding Adventures BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Riding Adventures BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Riding Adventures BV kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Riding Adventures BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Riding Adventures BV zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Riding Adventures BV;
  • BV waar de consument met klachten terecht kan;       
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Art. 6. Herroepingsrecht
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Riding Adventures BV mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Riding Adventures BV mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Indien Riding Adventures BV de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien Riding Adventures BV de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 
Art. 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Riding Adventures BV hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
Art. 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Riding Adventures BV.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Riding Adventures BV. Dit hoeft niet als Riding Adventures BV heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Riding Adventures BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Riding Adventures BV niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Riding Adventures BV aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Riding Adventures BV een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Riding Adventures BV is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
Riding Adventures BV de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • Riding Adventures BV heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
Art. 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als Riding Adventures BV de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Riding Adventures BV vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Riding Adventures BV in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Riding Adventures BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Riding Adventures BV gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Riding Adventures BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Art. 10. Uitsluiting herroepingsrecht

Riding Adventures BV kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Riding Adventures BV dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Riding Adventures BV geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Riding Adventures BV worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Riding Adventures BV de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Riding Adventures BV geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 15. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 16. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Art. 11. De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Riding Adventures BV producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Riding Adventures BV geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Riding Adventures BV dit bedongen heeft en:

  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Art. 12. Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. Riding Adventures BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Riding Adventures BV er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Riding Adventures BV, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Riding Adventures BV kan doen gelden indien Riding Adventures BV is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Riding Adventures BV, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Art. 13. Levering en uitvoering
 1. Riding Adventures BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Riding Adventures BV kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Riding Adventures BV geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Riding Adventures BV het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Riding Adventures BV tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Riding Adventures BV bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Art. 14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  • Opzegging
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Riding Adventures BV voor zichzelf heeft bedongen.
  • Verlenging:


 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


  • Duur:


 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Art. 15. Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Riding Adventures BV te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Riding Adventures BV is gewezen op de te late betaling en Riding Adventures BV de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Riding Adventures BV gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Riding Adventures BV kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Art. 16. Klachtenregeling
 1. Riding Adventures BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Riding Adventures BV.
 3. Bij Riding Adventures BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Riding Adventures BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Riding Adventures BV in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Art. 17. Geschillen
Op overeenkomsten tussen Riding Adventures BV en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Art. 18. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.   

  


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Dit formulier voor herroeping kunt u invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst voor de aankoop
van een produkt (niet zijnde een reis) met Riding Adventures BV wilt herroepen.
Aan:     Riding Adventures BV
           
            Trappenberglaan 20
           
            2231 MV RIJNSBURG
           
            Nederland

            info@ridingadventures.nu Ik/Wij* deel/delen* hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffen
de verkoop van de hierna
genoemde producten herroep/herroepen:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________(Beschrijf om welke producten het gaat)
Besteld op: __________________________________ (Vul in op welke datum u de producten bestelde)

Ontvangen op: _______________________________ (Vul in op welke datum u de producten ontving)
 

Naam:___________________________________________________________ (Schrijf uw naam)Adres:___________________________________________________________ (Schrijf uw adres)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Handtekening:______________________      (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


   

CONTACTVoor vragen over de algemene voorwaarden en het herroepingsformulier kunt u contact opnemen met Riding Adventures BV.


Per e-mail via info@ridingadventures.nu

Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar op:
 • werkdagen van 09:00 uur - 17:00 uur
 • zaterdag van 10:00 uur - 16:00 uur
via telefoonnummer: +31 6 51470042